Translation from "Basic English" to Danish and Russian
OPERATIONS etc. - besides the 18 verbs
English Danish Russian English Danish Russian English Danish Russian
about rundt omkring вокру'г any hvilken som helst любо'й ever altid всегда'

om о(+p.) every enhver вся'кий far fjern далеко'

cirka о'коло(+g.) no nej нет forward fremad вперёд
across tværsover че'рез(+a.) other anden друго'й here her здесь
after efter по'сле(+g.) some noget не'сколько near nær бли'зко
against imod про'тив(+g.) little lidt немно'го now nu тепе'рь
among iblandt среди'(+g.) much meget о'чень out ude,ud нару'жу
at ved,på на(+p.) such sådan так still endnu ещё
before foran,før пе'ред(+i.) that det э'то then da,så тогда'
between imellem ме'жду(+i.) this denne,dette э'тот there der там
by ved,hos у(+g.) I jeg я together sammen вме'сте
down ned,nede,ned ad вниэ he han он well godt,vel хорошо'
from fra от(+g.) you du ты
rask здоро'вый
in i в(+p.)
De,I вы almost næsten почти'
off bort,borte,af,fri доло'й who hvem кто enough nok доста'точно
on по(+d.) and og и even endog да'же
through igennem сквоэь(+a.) because fordi потому' что not ikke не
to til к(+d.) but men но only blot,kun то'лько
under under под(+i.) or eller и'ли quite ganske дово'льно
up op,oppe,oppe ad вверх if hvis е'сли so så,i den grad насто'лько
with med с(+i.) though skønt хотя' very meget о'чень
as ligeså,som как while medens пока' tomorrow i morgen за'втра
for for,til,efter для(+g.) how hvordan как yesterday i går вчера'
of af из(+g.) when hvornår когда' north nord се'вер
till indtil до(+g.) where hvor где south syd юг
than end чем
hvorhen куда' east øst восто'к
a en,et оди'н why hvorfor заче'м west vest за'пад
the det то again igen опя'ть please vær så venlig пожа'луйста
all al,hel весь


yes ja да